Меню документи

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма 
на

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР”

РАЗДЕЛ I. Общи положения

Предмет

Чл. 1. С настоящите Вътрешни правила се установяват условията и редът за събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация, свързана с дейността по контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, определят се точни критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки или дарители и се регламентират действията и отговорностите на служителите на търговеца.

Понятие за изпиране на пари

Чл. 2. (1) Изпиране на пари по смисъла на настоящите вътрешни правила е:

1. преобразуването или прехвърлянето на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние;

2. укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата по отношение на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

3. придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

4. участието в което и да е от действията по т. 1 - 3, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняване извършването на такова действие или неговото прикриване.

(2) Изпиране на пари е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото по ал. 1, е извършена в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава и не попада под юрисдикцията на Република България.  

Финансиране на тероризма

Чл. 3. Ръководството на партията и нейните служители са длъжни при възникнало съмнение за финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма да уведомят и дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност.

Мерки срещу изпирането на пари

Чл. 4. Мерките за предотвратяване действията на  дарители, свързани с изпиране на пари и лицата, които ги предприемат, са:

 • идентифициране на дарители и проверка на тяхната самоличност;
 • събиране на информация от дарителя относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
 • разкриване на информация относно съмнителни операции и сделки;

Мерки срещу финансиране на тероризма

Чл. 5. Мерките срещу финансиране на тероризма са:

 • блокиране на парични средства, финансови активи и друго имущество;
 • забрана за предоставяне на финансови услуги, парични средства, финансови активи или друго имущество.

 

РАЗДЕЛ II. Идентифициране на дарители и критерии

Чл.6. Задължително идентифициране на дарението се извършва в следните хипотези:

 • Характерът на дарението не съответства на целите на политическата партия;
 • Дарението се извършва от физически лица, за които се знае или предполага, че са придобили средствата си чрез престъпна дейност;
 • Волята на дарителя предвижда трансформация на дарението, при което са възможни закононарушения и злоупотреби;
 • Дарението се довежда до непосредствените му получатели с помощта на лице или организация, за които се предполага, че няма да го предаде на дарения;
 • Дарението е с цел група или организация, включени в списъка по чл. 5,ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
 • Дарението, операцията или сделката се реализира с лице, група или организация, за които може основателно да се предполага, че са свързани с лица, включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
 • Дарения в брой, които изглеждат структурирани с цел избягване на изискванията за докладване на касовите операции (няколко последователни дарения в брой, чийто размер е малко под прага на докладване);
 • Дарения в големи размери, които изглеждат несъвместими с дейността на дарителя (например, ако вида на стопанската дейност не предполага
 • да се получават големи постъпления в брой);
 • Един дарител извършва няколко дарения в рамките на дни за суми, близки, но ненадвишаващи прага за извършване на идентификация;
 • Дарителят извършва дарения, при които използва голям брой банкноти с малки номинали и стойността на операциите е близка до прага за идентификация;
 • Когато се извършват повече от едно дарение в един и същи ден за суми,
 • Близки до прага за идентификация от различни лица, за които партията знае, че са свързани помежду си;
 • Извършване от отделни дарители на голям брой дарения за малки суми, когато общата им стойност е значителна;
 • Характерът на дейността на дарителя не съответства на природата на дарението;
 • Дарения, направени под условие – цялото или част от дарението да бъде използвано по посочен от дарителя начин;

Задължение за идентифициране на дарители

Чл. 7. Задължително се извършва идентифициране на дарители в следните случаи:

 • Представители или пълномощници на физически лица, представящи документи за идентичност и правоспособност, чиято автентичност поражда съмнение;
 • Всички физически и юридически лица, групи и организации, фигуриращи в списъка по чл. 5 от ЗМФТ, който се приема, допълва и изменя отМинистерски съвет, спрямо които се прилагат мерките срещу финансирането на тероризма, включващ:
 • Лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел даизвършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовлениеза извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъмпо смисъла на Наказателния кодекс;
 • Лица, посочени от компетентните органи на друга държава на Европейския съюз;
 • Лица/дарители, включени в списъка на лицата по чл. 3 от Закона за информация относно необслужвани кредити;
 • Лица/дарители, за които е обществено достояние, че са криминалнопроявени;
 • Дарители, отказващи да предоставят документи за своята идентификация;
 • В представените от дарителя лични документи липсват основни реквизити, които да го идентифицират напълно;
 • Дарителят се идентифицира с чуждестранни документи за самоличност,чиято автентичност е трудно да бъде проверена;
 • Дарителят не представя или се опитва да отложи представянето на определени декларации и актуални състояния;
 • Дарителят посочва противоречиви основания за целите на дарението;
 • Дарител с необичайно добри познания за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
 • Дарителят е съпровождан и наблюдаван и дарението се извършва в присъствието на трети лица;
 • Дарителят предлага да бъдат съставени неверни документи при извършване на дарението;

Дарителят предлага дарението да бъде официално оформено по начин, различен от действителните отношения между страните;

 • Дарителят посочва като адрес адреса на трето лице или адрес за кореспонденция, който е пощенска кутия;
 • Подписът в документа за самоличност не съответства на положения от дарителя във връзка с дарението.

Идентифициране на дарители

Чл. 8. Идентифицирането на дарители се извършва чрез установяване на необходимите и допустими от закона данни за пълно индивидуализиране на лицата при извършване на даренията.

Чл. 9. Идентифицирането на дарители се извършва, както следва: чрез изискване на официален документ за самоличност - номер, издател, както и трите имена, адреса и единния граждански номер на лицето.

Чл. 10. (1) Ако дарението се извършва чрез представител, се изискват доказателства за представителната власт, след което се идентифицират представителят, представляваният и връзката на лицето, непосредствено извършващо сделката, със съответното физическо  лице.

(2) Ако дарението се извършва в полза на трето лице без упълномощаване или чрез трето лице - приносител на документи за извършване на операцията или сделката, се идентифицира третото лице, в полза на което е извършена операцията или сделката, лицето, извършило операцията или сделката, и приносителя. При идентифицирането се установяват трите имена, ЕГН и връзката на лицето, непосредствено извършващо сделката, със съответното физическо лице.

 

РАЗДЕЛ III. Задължения на партията.

Специализирани служби за идентифициране на дарители

Чл. 11. Създава специализирано звено, управлявано от Ръководителя на финансовия отдел за идентифициране на дарители със следните задължения във връзка с предотвратяване изпирането на пари:

 • събира, обработва, съхранява и разкрива информация за конкретните дарения;
 • изисква сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките; произходът на тези средства се удостоверява с декларация от клиента, а при необходимост и с други доказателства;
 •  може да изиска от дарителя да представи удостоверение от териториалната данъчна дирекция, че няма данъчни и други задължения към държавата към датата на подаване на заявлението;
 • събира информация за своите дарители и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности.

Задължения на служителите на партията

Чл. 12. (1) Когато определено дарение  попада в посочените в чл. 4 случаи на задължително идентифициране на дарителя, служителят е длъжен първо да извърши идентифицирането, след което да пристъпи към осъществяването на самата сделка.

(2) Служителите нямат право да получават дарения, за които е задължително да бъде извършено идентифициране на дарител  и същият откаже да предостави нужните за това документи и съдействие.

 (3) При съмнение за изпиране на пари, служителят е длъжен незабавно да се свърже      със специализираното звено, на което представя случая и изпълнява неговите указания до приключване на съответната сделка, като забавя нейното осъществяване в рамките на нормативно допустимия срок.

(4) Забранява се на служителите да уведомяват дарителите или трети лица относно събирането и разкриването на информация по реда на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Вътрешни правила.

(5) При проверка от страна на Държавна агенция "Национална сигурност" служителите са длъжни незабавно да уведомят Председателя.

Задължения на Специалицираното звено.

Чл. 16. (1) Ръководителят на специализираното звено или изрично упълномощено от него лице  организира и подпомага работата на служителите при идентифицирането на дарителите и осъществява оперативната и непосредствена връзка с Държавна агенция "Национална сигурност", включително и при всички случаи на искане на информация от нейна страна.

(2) При съмнение за изпиране на пари Ръководителят на специализираното звено или упълномощеното от него лице  разкрива информация за конкретни сделки и дарители, като я предоставя на Държавна агенция "Национална сигурност".

(3) Ръководителят на специализираното звено или упълномощеното от него лице  оценява постъпилите сигнали от служители със съмнение за изпиране на пари и отговаря за своевременното изпращане на Доклад за съмнителна операция до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

 

РАЗДЕЛ IV. Събиране и съхраняване на информация

Събиране на информация

Чл. 17. (1) Когато възникне съмнение за изпиране на пари, служителите на партията са длъжни да извършат идентификация на дарителя и допълнително да съберат информация относно съществени елементи и размера на дарението. Служителят попълва Доклад за съмнителна операция и го предава на Ръководителят на специализираното звено или упълномощеното от него лице

(2) Информацията за сделки и операции, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари, се завежда в дневник, който е прошнурован, прономерован, подпечатан и заверен с подписа на председателя на партията. В дневника се вписват фактите от Доклада за съмнителни операции и сделки и се подписва служителят, събрал информацията. В дневника се открива дело за всеки отделен случай, в което по реда на постъпването се класират всички документи.

(3) Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ППЗМИП, настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на Министерството на финансите и директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

(4) Събираната информация се използва само за целите на ЗМИП.

Чл. 18. По искане на Държавна агенция "Национална сигурност" служителите събират съобразно указанията и допълнителна информация относно операции, сделки и дарители, включително при свързани операции. Искането за събиране на допълнителна информация се прави в писмена форма. В неотложни случаи искането може да бъде направено и в устна форма с последващо писмено потвърждение.

Съхраняване на информация

Чл. 19. (1) Съхраняват се информацията, свързана с идентифициране на дарители, и съмнителни операции и сделки и документите, копие от които са изпратени на Държавна агенция "Национална сигурност".

(2) Информацията по предходната алинея се съхранява за срок от 5 години, считано от началото на календарната година, следваща годината на извършването на съответното дарение;

(3) Информацията се съхранява по години и по ред на постъпване, като допълнително дарителите се водят по азбучен ред.

(4) Съхраняваните информация и документи се представят при поискване на Държавна агенция "Национална сигурност" в оригинал или служебно заверен препис.

 

РАЗДЕЛ V. Разкриване на информация и проверки

Разкриване на информация

Чл. 20. (1) При съмнение за изпиране на пари се уведомява незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" преди извършването дарението, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В случаите, когато забавянето на дарението е обективно невъзможно, управителят уведомява дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" незабавно след извършването й. Уведомяването на дирекцията може да се извърши и от служители, които не отговарят за прилагането на мерките срещу изпирането на пари.

(2) В неотложни случаи агенцията може да бъде уведомена в устна форма, по телефона или по друг начин, и с последващо писмено потвърждение в срок до 24-часа, оформено по надлежния ред.

(3) Попълва се Доклад за съмнителна операция по образец, утвърден от Държавна агенция "Национална сигурност", ако такъв не е попълнен от служителя, и го изпраща по куриер в Агенцията заедно с цялата налична информация по конкретната сделка. Данните и документите се предоставят на Държавна агенция "Национална сигурност" в оригинал или служебно заверен препис.

(4) Забранява се на всички служителите в партията, които са запознати с факти и обстоятелства относно случаи по ал. 1, да ги разгласяват.

Извършване на проверки от контролните органи на дирекция "Финансово разузнаване"
на Държавна агенция "Национална сигурност"

Чл. 21. (1) Служителите на партията са длъжни да оказват пълно съдействие на проверяващите лица от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", след като те представят писмена заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на оправомощено от него длъжностно лице, в която са посочени целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, както и името и длъжността на проверяващите лица.

(2) При извършване на проверките на място контролните органи на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", имат право на свободен достъп до служебните помещения на търговеца, както и право да изискват документи във връзка с изпълнението на заповедта по предходната алинея.

  

РАЗДЕЛ VI. Обучение на служителите

Чл. 22. (1) Ръководителят на специализираното звено  е длъжен да запознае всички служители със Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за неговото прилагане.

(2) Всеки служител на партията следва да бъде запознат с настоящите Вътрешни правила и допълнително да му бъдат разяснени основните положения, които конкретно се отнасят до неговата трудова дейност.

(3) Задълженията по предходните алинеи следва да се прилагат и по отношение на всички новопостъпили на работа служители след приемането на тези правила. Всички служители попълват писмени декларации, че са запознати със ЗМИП, ППЗМИП и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и се задължават да ги спазват при изпълнението на трудовите си задължения.

Чл. 23. Специализираното звено периодично провежда обучение на всички служители относно техните задължения и отговорности във връзка с мерките за предотвратяване на изпирането на пари, както и критериите за разпознаване на съмнителните операции.

Чл. 24. След приемането на настоящите Вътрешни правила, всички служители, след като се запознаят с тях, задължително подписват декларация, че са наясно с правата и задълженията си по тях.

Настоящите Правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари са приети на основание чл. 16, ал. 1 от ЗМИП, във връзка с чл. 9, ал. 6 от ЗМФТ от Националният Изпълнителен Комитет на Политическа Партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“

Изменения и допълнения на Вътрешните правила се извършват по реда на тяхното приемане.

 

                                       

MysneakersJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

Моето мнение

Кенов беше единственият народен представител, който повдигна проблема с изграждането на заграждения от частни арендатори и незаконното улавяне на дивеч с капани, и пускането му за масово избиване в тези ограждения. Аз съм ловец откак се помня и досега не съм чул друг депутат да е обърнал внимание на нашите проблеми. Благодаря и наслука!
06 Юли 2015
Ловецът Митко, Елин Пелин
Разочаровани сме от слабото участие на партията на тези избори в нашата община. Кой ще защити нашите интереси? Къде е БДЦ в Пловдив?
23 Септември 2015
Кузманова, Пловдив
Браво г-н Кенов! Прекрасна идея за стимулиране на тридетния модел в България:) Аз имам и още няколко добри идеи: Първо - родителите с образователна степен по- висока от Средно образование да се подпомагат допълнително, защото е важно хората които един ден ще пълнят хазната с труда си, да бъдат подпомогнати когато имат нужда! Стига сме хранили циганите! Второ - специално за София и др. Големи градове, когато детето отива на детска градина да се искат документи доказващи, че и двамата родители работят! Защото когато аз чаках да приемат детето ми в ясла и да се върна на работа, нямаше места, градината беше пълна с децата на майки които по цял ден си пиеха кафето...
18 Юни 2015
Нина, Чавдар
Г-жо Ковачка, поздравления за участието ви при Беновска! Напълно сте права за лобизма при промените в здравната реформа, за лекарствената политика и приватизацията! Бяхте много ясна. Пожелавам ви успех и за инициативата за намаляване на трансмазнините в продуктите, които консумираме. Наистина, нека в тази борба да сме от първите! А за мен Владо Зарев е не само много успешен като писател, но той е невероятен родолюбец, истински българин ! Изборът на неговата книга беше страхотно попадение!
20 Юли 2015
Елена, София
БДЦ, вече имате депутати, помислете за несправедливия Плосък данък. Крайно време е да се премахне тази несправедливост, която не води до икономически разстеж! Която партия подеме тази инициатива, ще спечели доверието на хората на изборите.
06 Юли 2015
Икономист, Велико Търново
БДЦ браво за избора ви на кандидат кмет на Бобов дол. Тажи Величкова много обещава, но и прави. Вече имаме нова линейка и екип за нея. Сега имаме думата на Величкова, че ще заработи скоро и денонощна аптека. Дано успеете на изборите БДЦ.
20 Октомври 2015
Кирова, Бобов дол
Здравейте, желая много успех на новосформираната партия БДЦ! В Бобов дол досега се е свършило много, надявам се да продължите да защитавате интересите на хората от миньорския ни град! А предстоят и местните избори.
29 Юни 2015
Марто Иванов, Бобов дол
Похвална е инициативата на БДЦ Велико Търново за подпомагане на местния малък семеен бизнес и предприемачеството. Ние, които се справяме сами и се борим с бюрократичната машина и всички алчни проверяващи имаме нужда от помощ. ние с жена ми ще се възползвамеот безплатните индивидуални консултации, макар че не сме от града. Ще бъде още по-добре и в други градове да започнете, хората имат нужда от подкрепа, едва поддържат мъничкия си бизнес в последните години, твърдя го от опит!
17 Септември 2015
Радослав Кьорев, Казанлък
Кенов, вие сте избран от нашия район, помогнетеда се справим с обгазяването на града ни!!! Сред хората се говори, че сте поел ангажимент, дано да доведете нещата докрай!
10 Юли 2015
Петров, Карнобат
Добре съгласен съм със данъците, трябва да се плащат, но с такива малки заплати как да стане? Вие можете ли да преживявате с 500 лева на месец и да дадете бъдеще на децата си? България не е европейска държава, навсякъде в Европа най-малката часова ставка започва от 8 евро. Ще гласуваме за вас с надеждата, че не сте като другите мошеници. Поне във Перник досега като Лидер сте помагали много, дано и като БДЦ да е така. Успех на изборите.
06 Август 2015
Член на партията, Перник