Меню документи

ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР

ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА

Партия Български демократичен център е либерална партия на свободните, предприемчиви и отговорни хора в България. Тя е наследник и правоприемник на политическа партия „Лидер“, създадена на 12 април 2007 г.

Нашите ценности са свободата и демокрацията, върховенството на закона и солидарността, образованието и науката, трудът и предприемачеството, семейството и децата. Те са израз на нашето разбиране за държавата, в която искаме да живеем и която искаме да завещаем на нашите деца.

Ние сме либерална и центристка партия.

Нашите основни ценности са свободата на личността и демокрацията.

Разбираме либерализма като триумф на гражданското общество над държавата и като отговорност на държавата пред нейните граждани.

Либерализмът е правото на всички граждани да реализират своите цели и интереси в среда на сътрудничество, свобода и справедливост, гарантирани от закона.

Центризмът е либералният стремеж към провеждане на политики, които са в интерес на всички социални групи, на целия български народ.

Центризмът е моралното усилие да бъдат съчетани либералните ценности с най-добрите практики на лявото и дясното.

Центризмът е модерното продължение на либералните и икономически ценности на Стефан Стамболов, на стремежа да бъдат защитени националните интереси и да бъде подобрен живота на българите.

Центризмът е интелигентният противовес на „филите“ и „фобите“, на всички модели, които се опитват да делят българското общество в свой интерес.

Центризмът е усилието България да бъде адекватна на променящият се свят, да развива устойчива икономика и да бъде Родина и закрилник на своите граждани.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

Върховенството на закона и равенството пред закона.

Категорични сме, че няма по-ефективна защита на справедливостта от силната правова държава. Държавата и Конституцията са условия за защита на правата на човека, на неговата собственост и труд, гаранция за равенството на всеки гражданин пред органите на реда, администрацията и съда. Правовият ред е основа на съществуването и напредъка на обществото. Законите трябва да се спазват, а държавата да гарантира независимостта на съд, прокуратура и следствие.

Икономически патриотизъм и насърчаване на предприемчивостта.

Вярваме в трудолюбието, таланта и предприемчивостта на българина. Държавата трябва да насърчава своите граждани да работят и да произвеждат, да защити българското производство и селско стопанство от дъмпинг и некачествена продукция. Като член на Европейския съюз, България разполага с достатъчно възможности и законови средства, за да подкрепи своите граждани и българския бизнес. Ние имаме квалификацията, познанията и въображението да превърнем произведеното в България в гаранция за високо качество.

Подобряване на качеството на живот на българите.

Категорични сме, че смисълът на доброто управление е да гарантира равенството на гражданите пред закона, да създаде условия за материално благосъстояние, духовно развитие, да защити правото на добър живот в чиста околна среда. Нашата цел е подобряването на качеството на живот на българите и на тяхното материално благосъстояние. Българските граждани трябва да бъдат сигурни и удовлетворени от своя труд, да имат шанс за развитие на собствените си възможности и реализация, за справедливост, гарантирана от държавата.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Партия Български демократичен център заявява своето намерение в бъдеще да стане пълноправен член на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Ние вярваме в основните либерални ценности на свободата, демокрацията, върховенството на закона, правата на човека, толерантността и солидарността и в провеждането на нашите политики ще работим активно за постигане на приоритетите, формулирани от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ):

ü    За справедливо, свободно и отворено общество

ü    За просперираща Европа

ü    За устойчиво развитие и мир по света

ü    За разширяване на Европейския съюз

ü    За прозрачна, демократична и отговорна Европа

ü    За Европейска конституция

Като идейна част от европейските либерали, партия Български демократичен център застава зад идеите на АЛДЕ за изграждането на силна Европа, с която да защитим нашите общи интереси и ценности. Ние сме за Европа, която стимулира икономиката и създава работни места. Европа, в която решенията се вземат прозрачно и отговорно. Европа на толерантност и равенство, със силни граждански права и свободи. Европа, основана на истинска демокрация и на волята на своите граждани. Ние подкрепяме идеите на европейските либерали за:

ü    Създаване на единен пазар на енергия, на цифровите и финансовите услуги, в транспорта и здравеопазването; свободното движение на услуги и работници, включително и "петата свобода": свободното движение на знания.

ü    Насочване на фондовете на Европейския съюз към създаване на работни места, особено за младите хора, към повече иновации, към проучвания с висока добавена стойност, които гарантират водещата роля на Европа в развитието на новите технологии и производства.

ü    Насочване на бюджетните решения към растеж, към увеличаване на броя на работните места, повишаване на жизнения стандарт на хората и благосъстоянието на Европа.

ü    Обща селскостопанска политика, балансирана между трите стълба на устойчивото развитие: икономически, екологичен и социален.

ü    Разширяване на сътрудничеството и укрепване на политиката на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи, по-специално за борба с организираната престъпност.

ü    Разработване на стратегия за развитието на Европейския съюз в демократична посока и подобряване на отчетността на европейските политици, за да бъдат те по-ефективни и ефикасни в работата си.

ü    Опростяване на правилата и процедурите в Европейския съюз за увеличаване на прозрачността в работата на европейските институции и намаляване на бюрокрацията.

ü    Създаване на механизъм за контрол на нарушенията на основните права и гражданските свободи в Европейския съюз и за прилагане на санкции въз основа на обективни критерии.

ü    Подкрепа на демократичните и икономически реформи в съседните на Европейския съюз държави и постепенно разширяване на съюза.

ü    Силен, работещ и достъпен за своите граждани Европейски съюз, който с либерални политики създава работни места и подобрява живота на хората.

I. ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

България се нуждае от национален идеал за развитие. От стратегически проект, който да посочи обществено споделеният път към прогрес за българското общество, като общество на знанието, с развита пазарна икономика, реална демокрация и благоденстващи граждани. За нас, този национален идеал е благоденствието на народа ни.

България се нуждае от отговорни професионални политици, ползващи се с добро име в обществото, с висок морал и култура на публично поведение. Държавници, които твърдо стоят зад каузата за прозрачност на управлението, за откритост и отчетност в политиката. Ние сме такива.

България трябва да придобие самочувствие на активен играч в глобалния свят. Да осъзнае и изгради ново политическо поведение като член на Европейския съюз. Да използва своите възможности и ресурси като силен фактор на Балканите и в Черноморския регион. За нас външната политика трябва да гарантира сигурност и стабилност и да превърне България в желан търговски партньор.

Ние предлагаме политика, основана на националноотговорни идеи и професионални решения. Политика, съобразена с българските условия, насочена към бъдещето и постигането на конкретни цели, които да превърнат България в благоденстваща европейска държава със силна средна класа и отговорен бизнес.

Представителите на партия Български демократичен център в местната власт, националния и европейски парламент и управлението ще бъдат в основата на формирането на нова политическа култура. Тя ще резултат първо от консенсуса между парламентарно представените политически сили по въпроси от национален интерес; второ от публичният граждански контрол над употребата и прилагането на властта от управляващите; трето - от стабилизирането на местната власт и разширяването на нейните правомощия. Партия Българския демократичен център трябва всекидневно да излъчва позитивни сигнали за алтернативност на сегашната действителност. Обществото ни има нужда да знае, че е защитено от политически и управленски произвол.

Целите, които си поставяме:

 1. Подкрепа на българския бизнес и българските земеделски производители.
 2. Преодоляване на бедността, социалното изключване и демографския срив.
 3. Повишаване качеството на българското професионално и висше образование.
 4. Целенасочено държавно стимулиране на развитието на нови електронни технологии.
 5. Ефективна съдебна система, която осигурява бърз и справедлив процес.
 6. България - равностоен член на Европейския съюз.
 7. Повишаване ролята на местната власт в управлението.

Резултатите, които ще постигнем:

 1. Увеличен брой на малките и средни предприятия и земеделски производители.
 2. Формирана средна класа с устойчиви доходи, съизмерими със редните в Европейския съюз. Пакет от мерки за подпомагане от държавата на хората в селата, хората с увреждания и младите семейства.
 3. Образование, което възпитава високи морални ценности и добродетели и създава професионалисти, адекватни на пазара на труда.
 4. Данъчни облекчения за развитието на чисти производства и високи технологии.
 5. Увеличени и ефективни наказания за посегателства над личността, нарушаване на обществения ред и частната собственост на гражданите
 6. Увеличена усвояемост от европейските фондове и улеснен достъп до тях чрез повишаване на знанията на гражданите за тях.
 7. Увеличен административен капацитет на малките и средните общини, единен тест за назначаване на администрацията.

II. ЗА ЛИБЕРАЛНО ОБЩЕСТВО

Като модерна центристка партия Български демократичен център приема универсалните политически ценности на свободата, солидарността, социалната справедливост и патриотизма. Държавата не е нито лява, нито дясна, тя е национална, тя регулира отношенията между своите граждани. Държавата са процедурите, правилата и тяхното общо спазване, държавата е равенството и отговорността пред закона за всички граждани и институции. Ние виждаме силата на държавата в услуга на българските граждани, в защита на техните интереси и ценности.

Свободата е универсална ценност и нейната защита е отговорност за всеки български гражданин. Човек е свободен да поеме отговорността за собствения си живот, но трябва да има и същата отговорност към другите хора и към обществото, в което живее. Това ражда солидарността, условието за добруване на обществото, споделената отговорност между всички граждани да бъдат лично ангажирани да допринасят за общото благо. Няма противоречие между свободата и солидарността. Най-силните общества са тези, в които хората доброволно се обединяват, за да решават проблеми в защита на общите си интереси. Либералната справедливост е силата да признаем, правото на другия да е различен. Раждаме се в общество, което трябва да създаде всички условия неговите граждани да имат равни права и задължения, да бъдат равни пред закона, да имат равни възможности да се развиват и допринасят за своя успех, за благополучието на своите семейства и за самото общество. Справедливостта е либерализъм, твърдото убеждение, че да се бориш за постигане на собствената си позиция, означава да се бориш и за правото на хората да имат различно мнение.

Свободата, справедливостта и солидарността дават онзи дух, който прави обществото силно. Общество, което гарантира на модерния гражданин свободата да живее по своя начин, при условие, че не нарушава свободата на другите. Именно към такова общество се стремим - общество на свободни хора, които солидарно допринасят за общото си бъдеще. Общество в което няма социално изключени граждани, няма самотни и изоставени хора, домове, села и градове.

III. ЗА СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА

Ние, либералите, поставяме грижата за семейството и децата на основно място в нашата стратегия за нова България. В последните двадесет години именно българските семейства платиха тежестта на прехода. България е изправена пред задълбочаващи се процеси на намаляване и застаряване на населението.

            За нас семейството има огромна роля в създаването на ново поколение българи, с високи морални ценности и ясно национално самосъзнание. Поколение, което изисква отговорност на държавата, както държи на собствените си задължения към нея.

Ние виждаме грижата за българските семейство и отстояването на семейните ценности, като основи на възраждането, като ядро на ново поколение българи, активни и отговорни, отворени към света и предизвикателствата на модерното време.

Партия Български демократичен център е за създаването на политики, които поставят семейството в центъра на общественото развитие. Подкрепяме идеите за специални преференции за млади семейства, като семейно подоходно облагане, предоставяне на облекчен достъп до услуги, свързани с отглеждането на децата и създаване на държавен фонд за гарантиране на кредити за първи дом на млади семейства.

Местната власт трябва да се осигури детски градини за всички желаещи деца. Ние предлагаме регулация на професията на детегледачките, чрез създаването на структура в общините, която да поддържа регистър на професионалните детегледачки, като по този начин да следи за качеството на предлаганата услуга и тяхната квалификация. Наличието на надеждни детегледачки би позволило на родителите да се върнат на работа преди изтичане на майчинството, или да работят с гъвкаво работно време, като по този начин съчетаят своята професионална реализация с пълноценно присъствие в семейството си. По този начин ще се намали и ефекта на деквалификация на родителите, завръщащи се на пазара на труда след годините в грижа за детето.

Вярваме, че децата, останали без родителски грижи трябва да бъдат отглеждани и възпитавани в семейна среда. Подкрепяме модела на приемните семейства и сме за увеличаване на ангажиментите на държавата към тях, чрез предоставяне на професионални консултации и икономическа подкрепа. Ние вярваме, че е важно да се опрости и процедурата за осиновяване на тези деца, но без да бъдат застрашавани правата на децата или техните близки.

Държавата трябва да насърчи органите на местното самоуправление към предоставяне на алтернативни социални услуги, в това число в активно партньорство с гражданското общество, благотворителни и родителски организации. Техните целеви усилия трябва да бъдат насочени и към намаляване на броя на абортите и повишаването на здравната култура на младите хора, за предпазване от заболявания, предавани по полов път.

Партия Български демократичен център е за създаване на специална държавна политика, насочена към предоставяне на подкрепа, в това число и финансова, на семействата с един родител и на семейства с деца със специални потребности.

IV. ЗА НОВА ИКОНОМИКА

България може да създаде нова икономика, базирана на знанието и иновациите. Партия Български демократичен център е против ограничаващата макроикономическа политика на правителствата от последните петнадесет години и за промяна в макрорамката на държавните финанси. Държавата трябва да се превърне в активен участник в икономиката, като създаде условия за стимулиране на целево развитие на определени отрасли. Ние подкрепяме идеята държавната намеса в свободния пазар да бъде ограничена до възможно най-малката, обществено необходима, степен. Това обаче не значи, минимална държавна намеса, а намеса, съобразена със социалните нужди на обществото, с гарантирането на свободната конкуренция, със защитата от монополи и дъмпинг.

Държавата трябва да поддържа макроикономическата стабилност, да създава благоприятна икономическа среда и да гарантира правна рамка, която защитава свободата на конкуренцията. Либералната икономическа политика ще създаде равни възможности за всички членове на обществото и икономическите субекти, ще даде възможност за развитие на частната инициатива и гарантира високо благосъстояние. Увеличаването на общественото богатство предполага и ясни ангажименти на бизнеса за устойчива социална среда, спазване на екологичните норми, на трудовите права и провеждане на ефективни социални, и корпоративно отговорни политики в полза на цялото общество.

Ние сме за политика на икономически патриотизъм в специфични икономически отрасли и селското стопанство и тази наша идея не противоречи на членството ни в Европейския съюз и ангажиментите на България към общите европейски политики. Нейната реализация е въпрос на политическа воля и желание, на смелост за прекъсване на порочни практики за внос на продукция, която убива българските индустриални и селскостопански производители, и икономика.

Ние сме за политика, насочена към постигането на стабилен и постоянен ръст на икономиката и заетостта, основана на ниска инфлация, ниски лихвени проценти, фиксиран валутен курс, както и стабилни държавни финанси.

Насърчаването на икономика, базирана на знанието трябва да бъде съпроводено от мерки за повишаване на квалификацията на работещите и за постигане на по-голяма гъвкавост на пазара на труда, включително чрез ясни гаранции за работодателите, че премахването на неефективни позиции в предприятията и освобождаването на служители с неподходяща квалификация, не е невъзможно. Българският частен капитал, следва да бъде коректив и активен партньор на държавата при изработването на стратегии за икономическо развитие, а малките и средни предприятия - основен фактор за създаване на нови работни места и икономически растеж.

Нашата визия е за икономика, основана на:

ü  Свободата на конкуренцията;

ü  Стабилна данъчна среда;

ü  Гъвкавостта на пазара на труда;

ü  Стабилността на българския лев;

ü  Запазване на валутния борд до влизане в еврозоната;

ü  Ефективно управляван държавен бюджет;

ü  Неприкосновеността на частната собственост.

Ще отстояваме концепцията си за българска икономика, основана на знанието - модел който дава възможност за развитие на високоразвит и добре платен сектор на услугите, заедно с чисти производства с висока добавена стойност. Това е единственият начин да се изгради икономика с високо платени професии, да бъдат избегнати проблемите, които идват от икономиката на ресурсите и влошената демографска ситуация. В тази икономика ключов въпрос са иновациите, които изискват не само технологичен и финансов ресурс, но и политическа подкрепа, както и цялостна промяна на обществената култура и ценности. Развитието на високотехнологични отрасли няма как да се случи без издигането на знанието и образованието до висша ценност и превръщането им в ангажимент и на работодателите. Въпросът за насърчаването на иновативните практики, на творческата икономика е от изключително значение за следващите десетилетия.

Ние сме за увеличаване на финансирането на научноизследователската и развойна дейност в индустрията, за предоставяне на данъчни преференции за фирмите, инвестирали в иновативни проекти, чисти производства и нови технологии. Това ще доведе до нови, съвременни критерии за оценка на стойността на труда, обвързани с производителността и качеството, ще стимулира ръста на работните заплати в различните отрасли на икономиката.

Ние смятаме, че развитието на българската икономика е възможно с активно участие на държавата и бизнеса в стратегически и перспективни отрасли и производства. В контекста на икономическия потенциал и традиции на България, ние определяме като свои приоритети развитието на секторите енергетика, туризъм и земеделие.

Енергетиката е част от националната сигурност и важен елемент за осъществяване на икономическата дейност. ПП БДЦ ще работи за разработването и приемането на енергийна стратегия, като гаранция за сигурността на доставките на електроенергия и превръщането на България в енергиен център на Балканите. За нас е важно политиката на държавата да води до независимост, устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската енергетика. Ние сме за създаване на борса за търговия на електроенергия и въглеродни емисии, каквато има в развитите страни. Развитието на енергетиката трябва да мине през запазването на поносими цени за населението и бизнеса.

Партия Български демократичен център приема развитието на туризма като стратегическо предимство за българската икономика, като възможност за разнообразяване на заетостта и повишаване на доходите в екологично чистите райони на страната. Ще отстояваме прилагането на принципа на публично-частните партньорство за създаване на устойчива и конкурентоспособна туристическа индустрия с добра инфраструктура. Ще насърчаваме развитието на услугите, свързани с туризма, средният и малък бизнес, развитието на семейни хотели и къщи за гости. Национално споделена цел трябва да бъде промяната на цялостния имидж на българския туристически сектор, повишаване и гарантиране на качеството на услугите, за превръщането на България в регионален лидер в морския, планинския, културно-историческия, лечебен и СПА туризъм.

Партия Български демократичен център разглежда земеделието като източник на прехрана, заетост и икономически просперитет на голяма част от населението.

Българското земеделие трябва да бъде подкрепено, за да произвежда безопасни и екологично чисти хранителни продукти. Целта на нашата политика е поддържането на многосекторно селското стопанство, устойчиво управление на горите и развитие на съпътстващ преработвателен сектор.

Ние сме за създаване на облекчен достъп до европейско финансиране за селските райони, насочен към отглеждането на специфични за България сортове и породи, които да дават възможност за създаване на характерен пазар на храни, обвързан с туризма и хранително-вкусовата промишленост. Ще подкрепим създаването на специална регулация за малките производители на традиционни продукти в екоземеделието, както и гарантирането на условия за увеличаване на инвестициите в иновации и изследвания по цялата верига на създаване на храни и други селскостопански продукти.

Заявяваме намерението си да работим за визионерски, стратегически консенсус между държавните институции, политическите партии и бизнеса, който да определи дали България ще остане в плен на нискоефективните индустрии, на традиционното мислене и ниските заплати, или ще съумее да използва потенциала на своите граждани по най-добрия за самите тях начин.

Днес за България е най-важно да осъзнае новите икономически предизвикателства и възможности от позицията на развита държава и успешно да се възползва от своите предимства в географски аспект и човешки потенциал.

V. СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Корупцията е сред основните причини за сегашното незавидно състояние на българското общество, икономика и обществени институции. Корупционните практики подменят обществения договор, правилата и законите, които правят държавата силна, пречат на развитието на бизнеса, стопират възможностите за реализация на гражданите.

Мерките срещу корупцията ще бъдат ефективни само ако бъдат премахнати причините за нея, на първо място, чрез намаляване на зависимостта на гражданите и бизнеса от бюрокрацията, от лицензионните и други ограничителни режими, често въведени без ясни процедури и срокове. Намаляването на административната тежест и свръхрегулацията на икономическите дейности, чрез въвеждането на технологични иновации ще доведе и до успешно ограничаване на сивата икономика.

Обществените поръчки трябва да бъдат подчинени на основната цел – ефективно и некорумпирано разпределяне на публичните средства, чрез постигане на оптимално съотношение между цена и качество. Партия Български демократичен център застава зад идеята за провеждане на изцяло електронни търгове и въвеждане на публични регистри за спечелилите обществени поръчки, с оценка за качеството на изпълнение от независим орган.

В стремежа за прозрачност на разходването на обществени средства, включително и в оценката на изпълнението, трябва да бъдат привлечени структурите на гражданското общество и браншовите обединения на бизнеса за създаване на единни критерии за наблюдение, в т.ч. етични и професионални стандарти.

VI. ЗА НОВО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Ние разглеждаме образователната система като основен инструмент за постигане на стратегическата промяна на обществото. Българската образователна система трябва да осигури образование с високо качество и професионализъм. Ние сме за равнопоставеност на държавното и частното образование, при ясни общозадължителни критерии за различните форми на обучение. Образованието трябва да остане светско и основано на преподаването на български език, да създава условия за самостоятелност, да стимулира инициативността и развитието на творчески умения у децата и младежите; да бъде диференцирано и индивидуализирано, така че всички учащи да бъдат стимулирани да се развиват в целия процес на обучение и през целия си живот след това.

Училищното образование е необходимо да бъде ориентирано към развиване на самостоятелно мислене, към формиране на социална компетентност и практически умения и към развитие на личността. Следва да се удължи осигуряването на безплатни учебници и учебни помагала за учениците от І до VII клас, както и на децата със специални образователни потребности. Прилагане на нови информационни технологии в процеса на образование, в това число и електронни учебници.

Необходимо е създаване на специален статут на българския учител, въвеждане на гражданско образование в училищата и насърчаване на публично-частните партньорства в сферата на образованието.

След обществените промени преди четвърт век висшето образование остана сферата на обществен живот у нас, в които не са настъпили почти никакви реформи. Приоритетите на Партия Български демократичен център в сферата на висшето образование обхващат въвеждането на конкурентното начало между университетите като мотивираща движеща сила във висшето образование, като се изравни отношението към публичните и частните висши училища. За целта трябва да бъде осигурена възможност качеството им да се оценява и от чуждестранни акредитационни агенции.

Обръщаме особено внимание на осигуряването на мерки за борба с корупцията във висшето образование, на необходимостта от публична отчетност на бюджетите на университетите и атестирането на преподавателите. Качеството на обучението трябва да се оценява „на изхода” на университетите и по професионални направления, а взискателността към студентите трябва да бъде съчетана с взискателност на студентите към предлаганото им качество на образованието. Подкрепяме идеята на академичните среди да се въведе задължителна проверка на дисертационните трудове за плагиатство.

Мерките за кредитиране на висшето образование трябва да бъдат достъпни и за придобиване на висше образование в Европейския съюз, предлагаме идеята за създаване на национална образователна взаимоспомагателна каса.

Науката е главен фактор и ефективен инструмент за обновяване и издигане на равнището на всички дейности в държавата. Най-новите световни постижения във всяка област бързо се разпространяват в международната научна мрежа и могат да бъдат приложени и използвани навсякъде.

Вярваме, че за да е част от развития свят, България трябва да има развита наука, и че държавата трябва да носи основната отговорност за развитието на системата на науката с национални усилия и средства. Считаме, че ролята на държавата следва да бъде ориентирана към създаване на условия и разработване на механизми за инвестиране в научноизследователска и развойна дейност. Чрез системата на проектното финансиране държавата трябва да насочва интереса на учените към изследвания, които имат по-пряко отношение към развитието на един или друг отрасъл на икономиката.

Подкрепяме възгледите за основните национални цели и устойчиво развитие на България, предложени от Българската академия на науките. Необходимо е държавата да определя периодично изисквания за заемане на академични длъжности в университетите и в научните организации на базата на наукометричните показатели и да следи за тяхното спазване. На базата на анализ на силните страни и постижения на научните изследвания у нас досега, както и на нуждите на държавата, трябва да се дефинират основните научни области, в които да насочим нашите усилия и да бъдат концентрирани финансови ресурси и човешки потенциал.

VII. ЗА НОВО КАЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА

Ние приемаме повишаването на професионалните умения и квалификации на българските граждани, както и обучението през целия живот, като задължително условие за развитието на нова икономика и общество на благополучието. Българските университети трябва да изграждат и гарантират високообразовани кадри във всички сектори на икономиката и обществения живот в България и ЕС.

Българският бизнес трябва да влезе в средните и висши училища и да инвестира в свои кадри, в съответствие с нуждите на отделните отрасли и пазара на труда. Българското законодателство трябва да стимулира инвестициите на науката и образованието чрез данъчни облекчения и преференции. Единствено чрез развитието на общество на знанието и новите технологии, и съответстващите им професионални направления е възможно излизането на България от спиралата на нискоквалифицираният труд и превръщането на страната на работещите бедни в просперираща нация.

По какви специалности и на какво да се учат студентите не трябва да се решава от само от академичния състав в университетите. Преподавателите имат свои интереси, различни от тези на бизнеса и за да се постигне печелившият за обществото ни баланс, представители на работодателските организации, крупни фирми и държавни институции – потребители би следвало да имат квота в колективните органи за управление на висшите училища и да участват в решаването на въпросите за специалностите и тяхното учебно съдържание.

Обучението по чужди езици и компютърните умения трябва да бъдат приоритет на програмите за квалификация и преквалификация, заедно с усвояването на модерните технологии и системи за управление. Постъпателното въвеждане на ранно чуждоезиково обучение в училищата ще даде възможност за създаване на поколение българи, което няма бариери за общуване със своите европейски партньори и което пълноценно ще участва в създаването на общи проекти и иновации. Повишаването на качеството на работната сила в България ще доведе до създаването на нови, високоплатени работни места, до привличането на инвестиции и стимулирането на развитието на творческите производства, на зелените индустрии, на развитието на екотехнологии и производства, на интелектуалната собственост, научноизследователската и развойна дейност.

VIII. ЗА ЕФЕКТИВНА И КАЧЕСТВЕНА ЗДРАВНА СИСТЕМА

Здравето на нацията е висша ценност, като Българският демократичен център ще се бори здравната политика да стане приоритет не само за медиите, но и за парламента и правителството. България има нужда от достъпна, качествена и навременна медицинска помощ, която да гарантира здравето на населението и постигането на максимална продължителност на живота на гражданите.

Българският демократичен център ще работи за връщането на доверието на хората в здравната система, за повишаване на качеството на здравните услуги, подобряване на достъпа на хората до тях и запазване на принципа на солидарността в заплащането. Ще оптимизираме решително лекарствената политика и ще се борим за намаляване на цените на лекарствените средства, необосновано високи у нас. Ще работим активно върху внедряване на европейския принцип за включване на здравна политика във всички секторни политики. Ще съдействаме за ускоряване на здравната реформа и укрепване на НЗОК чрез повече контрол в нейната дейност и повече прозрачност.

Българският лекар трябва да възстанови своят статут в обществото, държавата трябва да приеме специални мерки за да задържи младите лекари в страната, като им предложи достойни условия за труд и повишаване на квалификацията.

Опазването на общественото здраве трябва да бъде водещо в дневния ред на обществото. Повече превенция на болестите и промоция на здраве означава за нас повече здраве с по-малко средства. Активната здравна политика предполага и насърчаването на здравословния начин на живот, което трябва да започне в детските градини и училищата, за се създадат отрано навици за хранене, упражнения и почивка. Гражданите трябва да получават недвусмислена и ясна информация за съдържанието на хранителните продукти, потребителските стоки и състоянието на околната среда, за да могат да избягват потенциално опасни продукти, застрашаващи здравето и живота им.

IX. ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ И БОРБА С БЕЗРАБОТИЦАТА

България има нужда от система за социална сигурност, която да осигури защитата на социално слабите и бедни граждани. Българският демократичен център е за законово въвеждане на долен праг на бедността, съчетано с въвеждане на необлагаем доход на работещите в размер на минимална работна заплата и половина на месец.

Гарантирането на минимален социален доход, заедно с повишаването на размера на социалната пенсия и минималната пенсия за изслужено време и старост ще подкрепят най-уязвимите слоеве на обществото - хората с ниска квалификация и възрастните. Въвеждането на семейното данъчно облагане е сред мерките, които биха оказали положителен ефект както върху социалната сфера, така и върху икономиката. Стимулиращ икономически и потребителски ефект би имала и защитата на доходите на семействата с деца на възраст до 14 г., чрез въвеждане на необлагаем минимален праг на доходите, необходими за издръжката на семейство, съобразно броя на децата.

Високите нива на безработица продължават да бъдат сериозен проблем за България, особено за специфични групи, като хората в предпенсионна възраст, младежите, живеещите в малките населени места. Необходими са нови съвременни критерии за оценка на стойността на труда, обвързани с производителността и качеството. Необходимо е създаването на действаща национална информационна система за състоянието на трудовия пазар и за обвързване на образованието, особено на висшето и средното професионално, с работните места и тяхната динамика.

Пазарът на труда не е възможен без постоянна преквалификация на кадрите. В това направление държавата трябва да работи пряко с работодателите и синдикатите, да осигури ресурс за преквалификация, достъпен преимуществено за работодатели, които да са отговорни за поддържането на квалификацията на своите кадри, като средствата вложени за образование и професионална подготовка, да бъдат признавани за присъщи разходи.

Ефективността на съвременната икономика зависи от ефективното взаимодействие на профсъюзите и работодателските организации, от диалога между работници и работодатели. Партия Български демократичен център вижда в лицето на българските синдикални организации свои партньори в стремежа да бъдат защитени интересите на работещите и постигнат ефективният баланс между техните интереси и интересите на работодателите.

X. ЗА СИГУРНОСТ НА ДОМА И ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Неприкосновеността на частната собственост и уважението към личността са основни либерални ценности. Всички престъпления срещу живота, здравето и собствеността на гражданите на България трябва да бъдат строго и ефективно преследвани и наказвани от страна на държавата. Съдебната система трябва да прилага духа и буквата на закона еднакво спрямо всички граждани и да не поставя под въпрос неговото върховенство спрямо политическата целесъобразност.

Българските граждани искат да бъдат защитени от посегателства, да живеят спокойни за имуществото и живота си. Необходими са нестандартни политически и законодателни решения за приемане на механизми, процедури, сили и средства, които да повишат ролята и възможностите на полицията и местната власт за предотвратяване на престъпления, кризи и извънредни ситуации от различен характер.

Работата на полицията ще се подобри с въвеждане на граждански контрол върху нейната дейност, включително до общинско ниво. Нужно е повишаване на авторитета на служителите на МВР, осигуряване на приемственост в службите за сигурност, а не превръщането им в политически инструменти. Смятаме за особено важно развитието на жандармерията, която от патрулно-постова да се превърне в специализирана служба със специално обучение за борба с битовата престъпност, особено в районите с висока престъпност.

Само чрез увеличаване на видимото и постоянно присъствие на униформената полиция в общината, квартала и отделното кметство, може да се постигне повишаване на сигурността на българския гражданин. Създаването на общинска полиция, назначаването на полицейски патрули във всяко населено място и използването на жандармерията за предотвратяване на престъпления, ще доведат до увеличаване на ефективността от дейността на органите по денонощното осигуряване на спокойствието и сигурността на гражданите. Особено внимание трябва да се обърне и на заплахите от тероризъм и действието на специалните служби за превенция.

XI. ЗАЩИТА И РАВНОПРАВИЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ

Жената винаги е имала особена роля в българското общество и история. Пазител на семейното огнище, на традициите, майка и съпруга, тя е стожерът, който изнесе голяма част от тежестта на несгодите в прехода. Днес българските жени често са в неравностойно положение на пазара на труда, в политическия и обществения живот. В сравнение с мъжете, те получават по-ниски доходи, и по-ниско заплащане при равен по стойност труд, изложени са на опасностите от безработица и бедност в много по-голяма степен. Жените често са жертви на експлоатация, на насилие и трафик, на лишаване от основни права. Ето защо създаването на социална инфраструктура за физическа, психологическа и социална рехабилитация на жени, жертви на подобни действия трябва да бъде ангажимент на всяка модерна държава и развито гражданско общество.

Партия Български демократичен център е за равнопоставеност
на жените и мъжете, и за защита от дискриминация, основана на пол. Премахването на дискриминационните практики в някои сектори на икономиката, в които заетите са предимно жени и защитата от сексуален тормоз на работното място, са сред основите на промяната, която трябва да се случи в българското общество.

Проблемите на жените, децата и семействата не могат да бъдат решени без активното участие на жени в политическите и обществени процеси. Световните примери показват, че жените са много по-прагматични в държавното управление и имат специфични стратегически умения, които им дават предимство в държавното управление. Ето защо партия Български демократичен център си поставя за цел включването на не по-малко от 30 процента жени в своите листи за местни, парламентарни и европейски избори, както и насърчаването на балансирано участие на жените и мъжете във всички избираеми държавни органи, органите на местното самоуправление и администрация.

XII. ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА

Като демократична държава, основана на върховенството на закона, България трябва да гарантира на всички хора, които живеят на нейната територия спазването на основните им права, независимо от техния етнически произход или роден език.

Бъдещото развитие на демократично общество в България трябва да премине през устойчивото отваряне на обществото към различните, независимо дали са представители на етнически малцинства, бежанци или хора в риск. Приобщаването на малцинствата трябва да бъде двустранен процес, в който държавата да използва всички законни средства, за да стимулира доброто познаване на българския език и получаването на образование и професия, което да улесни придобиването на социален опит, необходим за успешно включване в икономическата и културна среда. Обявяваме се за държавна програма за намаляване на фактическата и функционалната неграмотност на младите хора от малцинствените групи. Българският демократичен център ще работи за политика към малцинствата насочена към стимулиране на тяхната интеграция като пълноценни членове на обществото, които участват активно в обществения живот на България.

Категорично се противопоставяме на всички форми на дискриминация по националност, раса, социално положение, пол, сексуална ориентация, религия, убеждения или възгледи. Държавните институции и неправителствени организации трябва да работят съвместно за предотвратяване на дискриминационни практики, с особен акцент върху етнически мотивираното насилие, призивите към принудителни мерки спрямо малцинствата, както и срещу скритите форми на позитивна дискриминация и толериране на отделни етноси в някои региони на страната.

Ние се обявяваме за отворено и демократично общество, където правата и свободите са висша ценност, а държавата гарантира равни възможности за развитие на всички при спазване на задълженията им като граждани.

XIII. ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТ ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Външната политика на България е външната политика на член на ЕС и НАТО. Партия Български демократичен център определя своята външнополитическа визия с разбирането, че външната политика е поле, където взаимодействат политиката, икономиката и културата на човешките общности. България не е и не може да бъде изолирана от световните тенденции.

За партия Български демократичен център основната цел на външната политика на България е гарантирането на независимостта и националната сигурност на страната, заедно провеждането на силна търговска дипломация. Смятаме тези приоритети за добра основа за надпартиен консенсус за реализиране на единна и последователна външна политика, с устойчив външнополитически курс.

Развитието на България в най-голяма степен зависи от развитието на ЕС. Просперитетът на ЕС е наш, а нашият е просперитет и на държавите от ЕС. Това е нов начин на мислене, който трябва да определи духа на политическите взаимодействия в рамките на ЕС и който тепърва ще се изгражда от реалната взаимозависимост на страните от съюза. България трябва да бъде активен член на Европейския Съюз и да участва активно в изработването и прилагането на неговите общи политики. Смятаме, че общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС работят в интерес на България и подкрепяме засилването на сътрудничеството по въпроси, свързани с престъпността и международния тероризъм, включително и създаването на общи европейски въоръжени сили.

Като пълноценен член на ЕС, България не трябва да толерира опитите за прекомерна регулация от страна на европейските институции, които вървят паралелно с тихо неглижиране на пазарните дисбаланси и разлики в размера на субсидиите, които поставят новите държави членки в неизгодна позиция спрямо старите.

България е стабилизиращ фактор на Балканите и се стреми към добросъседски отношения. Ние смятаме, че всички балкански страни имат европейска перспектива и България ще съдейства за нейната реализация.

Мирът, като най-голяма ценност за хората, е не само липса на война, но и недопускане употребата на каквито и да е технологии против човешки същества, където и да било по нашата планета. Участието на България в работата на международните организации като ООН, Съвета на Европа и ОССЕ е важна част от нейната политическа роля в Европа и света, от стремежа й за установяване на мирен и справедлив свят, за подобряване на международното сътрудничество.

Ангажиментите ни като член на НАТО не могат да бъдат поставяни под съмнение, така както не се съмняваме в нашето желание да развиваме добронамерени двустранни отношения с всички страни, основани на ненамеса във вътрешната политика, на спазване на суверенитета и териториалната цялост.

XIV. ЗА ПОВЕЧЕ ПРАВОМОЩИЯ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Местната власт в България има все по-голямо значение за постигането на високо качество на живот. Развитието на демократична местна власт на практика означава активна политическа позиция на гражданите, непосредствено овластяване на местните общности.

Партия Български демократичен център е за местна власт, която гарантира развитието на общините и населените места в тях. Ние виждаме възможности това да бъде направено чрез създаване на условия за икономически растеж, посредством подобряване на нивото на образование, на предоставяните здравни услуги, чрез стимулиране развитието на малък и среден бизнес, на публично/частни партньорства. Общините трябва да получат правомощия, които им дават възможност да намаляват административната тежест и ограниченията над местния бизнес.

Местната власт трябва да гарантира, че гражданите ще получат добро обслужване и ще бъдат защитени от административен и институционален произвол. Именно местната власт трябва да работи за децентрализацията на процеса на вземане на решения и включването на гражданите в него, чрез предоставяне на информация и обучителни мероприятия, които да разясняват на гражданите техните права, задължения и възможности. Професионалната квалификация на служителите в общинските администрации трябва да се повиши, особено в сферата на управление и усвояване на европейски средства и проекти.

Общините трябва да придобият повече самостоятелност, която да гарантира способността им да се справят с местните проблеми, без да се подлага на риск унитарния характер на държавата. Ние виждаме държавата да подпомага общините в изоставащи или обезлюдяващи се райони, със слаба икономика и недостатъчна инфраструктура.

XV. НАШИТЕ СЪЮЗНИЦИ

Нашите съюзници в борбата ни за Нова България са достойните граждани на България и всички тези, които запазиха гордостта си и останаха българи, въпреки че днес са извън границите на Родината.

Партия Български демократичен център е отворена за либерални управленски взаимодействия с партии, които функционират в съответствие с българската Конституция и законите на страната и не пропагандират ксенофобски или крайни идеологии. Партия Български демократичен център ще се стреми да обедини своите сили с тези на Либералния интернационал.

Демократичното управление е невъзможно без участието на гражданите чрез структурите на гражданското общество. Неправителственият сектор има ключово значение за нормалното функциониране на демокрацията, за стимулирането на гражданската активност и за по-широкото представителство на хората. Ние виждаме в гражданските организации, в това число и в демократично организираните протестни действия, естествен механизъм за контрол над опасността от самозабравяне на властта, от ограничаването й до тесни олигархични кръгове, симбиотично свързани с партиите.

Създадохме партия Български демократичен център за да отстоим интересите на гражданите, които представляваме и да произведем работещи идеи за развитието и благоденствието на нацията.

Създадохме Български демократичен център за да мобилизираме потенциала на българската държава и да я поведем към свободно, благоденстващо и солидарно общество.

Ние вярваме, че то е възможно и ще се превърне в реалност, чрез единодействието на политическите организации, структурите на гражданското общество и всички български граждани.

Призоваваме българските граждани, които споделят нашите ценности и идеали, да вложат своите сили в изграждането на съвременна просперираща България в името на нашите деца и внуци, на бъдещите поколения на европейска България!

bridgemediaAutres

Моето мнение

Похвална е инициативата на БДЦ Велико Търново за подпомагане на местния малък семеен бизнес и предприемачеството. Ние, които се справяме сами и се борим с бюрократичната машина и всички алчни проверяващи имаме нужда от помощ. ние с жена ми ще се възползвамеот безплатните индивидуални консултации, макар че не сме от града. Ще бъде още по-добре и в други градове да започнете, хората имат нужда от подкрепа, едва поддържат мъничкия си бизнес в последните години, твърдя го от опит!
17 Септември 2015
Радослав Кьорев, Казанлък
Здравейте, пиша ви от Троян и понеже вече обикаляте страната, искам да знам, кога ще посетите и нашия район, най-вече хората се вълнуват дали Росен Петров ще посещава през кампанията нашия град?
27 Август 2015
Попов, Троян
Г-жо Ковачка, поздравления за участието ви при Беновска! Напълно сте права за лобизма при промените в здравната реформа, за лекарствената политика и приватизацията! Бяхте много ясна. Пожелавам ви успех и за инициативата за намаляване на трансмазнините в продуктите, които консумираме. Наистина, нека в тази борба да сме от първите! А за мен Владо Зарев е не само много успешен като писател, но той е невероятен родолюбец, истински българин ! Изборът на неговата книга беше страхотно попадение!
20 Юли 2015
Елена, София
Подкрепям въздържането ви от вота на недоверие, защото нито е времето, нито е мястото във момент в който Европа и Светът ври от проблеми, България да отива на избори. Да, наистина това не е перфектното правителство, но във такива времена последната грижа на народа биха били избори.
19 Февруари 2016
H.K.X, Liverpool
Кенов, вие сте избран от нашия район, помогнетеда се справим с обгазяването на града ни!!! Сред хората се говори, че сте поел ангажимент, дано да доведете нещата докрай!
10 Юли 2015
Петров, Карнобат
От вчера имате местна структура на БДЦ в Етрополе, хората говорят, че сте сериозна хора. Ще ви запозная само с част от най-наболелите ни проблеми - изключително лошата пътна мрежа в общината, високите цените на лекарствата и липсата за перспективи за развитие на региона. Ще очакваме тук хората някакви идеи и предложения за нашия район.
02 Юли 2015
Непознат избирател, Етрополе
БДЦ, вече имате депутати, помислете за несправедливия Плосък данък. Крайно време е да се премахне тази несправедливост, която не води до икономически разстеж! Която партия подеме тази инициатива, ще спечели доверието на хората на изборите.
06 Юли 2015
Икономист, Велико Търново
Кенов беше единственият народен представител, който повдигна проблема с изграждането на заграждения от частни арендатори и незаконното улавяне на дивеч с капани, и пускането му за масово избиване в тези ограждения. Аз съм ловец откак се помня и досега не съм чул друг депутат да е обърнал внимание на нашите проблеми. Благодаря и наслука!
06 Юли 2015
Ловецът Митко, Елин Пелин
Разочаровани сме от слабото участие на партията на тези избори в нашата община. Кой ще защити нашите интереси? Къде е БДЦ в Пловдив?
23 Септември 2015
Кузманова, Пловдив
На въпроса в какви отношения са с Николай Бареков, Росен Петров, който вече е член на БДЦ, обяви, че е в "нормални" отношения с лидера на ББЦ. "Аз го уважавам, ценя това, което ми е дал и се надявам и той да цени това, което аз съм му дал", коментира Петров. Това по въпроса с говоренето, сега да види кой какво ще свърши!
28 Юни 2015
Михайлова, Plovdiv