Меню документи

Устав

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

ИНФОРМАЦИОННА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

ОТНОШЕНИЯ НА БДЦ СЪС СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СИМВОЛИ

Чл.1. Наименованието на партията е Български демократичен център /с абревиатура БДЦ /.


Чл.2. Символите на БДЦ са:
1. Лого - Върху надпис БДЦ стилизирано изображение на лъв, разположен в полукръг от 9 /девет/ звезди.


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. БДЦ е със седалище: гр. София, п.к. 1330, район Красна поляна, ж.к. Красна поляна, бл.331А, вх. А, ет.1


ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.4.Основните цели на БДЦ са:

1. Изграждане и утвърждаване на Република България като модерна европейска държава, при запазване на собствената културна идентичност и национални традиции;


2.Пълноценна интеграция на българската с европейските и световни
икономики. Създаване на условия за хармонично и устойчиво развитие на капитала и на свободния труд;

3. Развитие на хуманно и демократично общество, на основата на общочовешките ценности и социалната солидарност;

4. Ускорено преодоляване на разликата между качеството и стандартите
на живота на българските граждани спрямо гражданите на страните от Европейския съюз;

5. Уважение и зачитане на традиционните национални ценности и български идеали;

6. Качествено укрепване на правовата държава и гарантиране на сигурността, достойнството и правата на гражданите;

7. Стимулиране на пълноценно развитие на структурите на гражданското общество.


Чл.5.Начините за постигане на тези цели са:


1.Спазване върховенството на закона, развитие на пазарната конкуренция, стимулиране на предприемачеството и на инициативността на гражданите;


2. Развитие на представителното управление чрез парламентарната демокрация;


3.Засилване на ефективността от дейността на изпълнителната власт и разширяване на обхвата и съдържанието на местното самоуправление;


4.Разширяване на функциите и укрепване на структурите на гражданско-
то общество;

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6.Във взаимоотношенията си със всички физически и юридически лица, държавни органи и организации, ПП БДЦсе представлява от председателя / съпредседателите на партията. Тези си правомощия могат да бъдат делегирани на заместник- председателите на партията, секретарите или на друго изрично упълномощено от него / тях лице /лица/.

Чл.7 В случай, че ПП БДЦ се представлява от съпредседатели, те ще представляват партията само заедно.

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

Чл.8. БДЦ организира и извършва дейността си на принципа на единство на целите и начините за постигането им, споделяни от членския състав на партията и записани в Програмата на партията, както и в този Устав, и единодействие на партийните членове, партийните органи и организации в процеса на изпълнението им.

Чл.9. Основен принцип в изграждането на БДЦ е териториалният. Структурите на партията се изграждат в съответствие с административното деление на страната.

Чл.10. Вътрешно-партийните отношения се изграждат на основа на гарантирани права на членовете и партийните структури:

1. Всеки член на партията има право да избира и да бъде избиран в партийните органи;

2. Ръководните органи са избираеми чрез преки или представителни избори, както и чрез делегиране на лица за формиране на част от ръководните органи;

3. Изгражда се система за отчетност и контрол отгоре надолу и отдолу нагоре по организационната йерархия;

4. Членовете и организациите на партията имат неотменно право да участват в дейността по формиране и провеждане на партийната политика;

5. Организациите имат право на самостоятелност и отговорност при провеждане на дейността си;


6. Уставно взетите решения на висшестоящите органи в рамките на техните правомощия по устава са задължителни за изпълнение.

Чл.11. Решенията в партийните организации и органи се вземат при наличие на кворум повече от половината от членовете им, с обикновено мнозинство, освен ако в устава не е предвидено друго, или съответният партиен форум не вземе изрично решение за тайно гласуване и класифицирано мнозинство при решаване на конкретен въпрос. Партийните членове, несъгласни с приетите решения могат да отстояват становищата си, без да се противопоставят на изпълнението на решенията.

Чл.12. При избор на членове на партийни органи за избрани се считат получилите най-много гласове. При избор на партийни ръководители, ако никой от кандидатите не е получил повече от половината от действително подадените гласове, между двамата кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж.

ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.13. Членството в БДЦ е доброволно и индивидуално.

Чл.14. Член на партията може да бъде всеки български гражданин, имащ избирателни права, който приема програмните документи и Устава на партията и в политическата си дейност се ръководи от тях. Членство в друга политическа партия е недопустимо.

Чл.15. Членове се приемат от общински (районен) съвет въз основа на писмено заявление от кандидата за член на БДЦ. Отказ за прием в партията може да се обжалва в едномесечен срок пред Общинската контролна комисия, която в едномесечен срок се произнася по нея с окончателно решение.

Чл.16. Основното членство в партията се реализира в териториален партиен клуб. Не се допуска членуване в повече от един териториален клуб. При условие, че в конкретно населено място няма условия и възможности за учредяване на териториален партиен клуб,основното членство се осъществява в Общинска партийна организация.

Чл.17. Всеки член на партията има право:


1. Да изказва и отстоява свои становища и съображения по всички въпроси от дейността на партията, да критикува слабости и грешки на
организацията и на ръководните партийни дейци;


2. Да избира и да бъде избиран в партийните органи;


3. Да избира и да бъде избиран като кандидат при президентски, парламентарни и местни избори;


4. Да иска и да получава информация от партийните органи за тяхната и на цялата партия дейност, и да отправя устно или писмено предложенията си;


5. Да получава помощ от партията, когато е заплашван, преследван, злепоставян и оклеветен за политически убеждения и действия, които не
противоречат на законите на страната, на целите и принципите на партията;


6. Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл. 18. Всеки член на партията е длъжен:


1. Да спазва Програмата и Устава на БДЦ;


2. Да изпълнява решенията на партийните органи, а при несъгласие с тях да не пречи на изпълнението им;


3. Да работи за осъществяване на партийната политика;


4. Да съдейства за осигуряване на обществена подкрепа на политиката на партията;


5. Да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции, да допринася за изграждане на демократично общество в страната;


6. Да плаща определения индивидуален членски внос.

Чл.19. Поведението и партийното положение на член на партията, който е нарушил изискванията на програмните документи и/или устава на партията, или е с влязла в сила присъда за нарушение на законността и нормите на обществения морал, се обсъжда и решава на събрание на партийния клуб, в който членува или от по-горестоящ партиен орган. Предложение за обсъждане на партийно поведение може да прави всеки член на партията или партиен орган. Партийното положение на члена на партията се разглежда в срок до един месец от сезирането. Решението може да се обжалва пред Общинския партиен съвет или пред Общинската контролна комисия. Те вземат решение по жалбата в едномесечен срок от подаването й. При неспазване на едномесечния срок, жалба може да се подаде до Националната контролна комисия. Решенията на Общинския съвет и на Общинската контролна комисия са окончателни, с изключение на жалване по повод на изключване от партията. Изключен партиен член, който не е доволен от решението или потвърждението на общинските партийни органи, има право да подаде жалба до Националната контролна комисия.

Чл.20. Към партиен член, който нарушава Устава на партията, законите и обществения морал, партийните органи могат да прилагат форми на партийно въздействие: обръщане на внимание, забележка, разграничаване от конкретни действия.

Чл.21. При системно нарушение на Устава и неизпълнение на решенията на партийните органи, за нарушение на партийния морал, както и при влязла в сила присъда за умишлено престъпление, от партийния член се налагат като крайни форми на партийно въздействие: снемане на политическо доверие; забрана да заема отговорни постове в партията за срок до две години или изключване от партията. Решението за изключване от партията се взема с мнозинство не по-малко от две трети от членския състав на клуба или на партийния орган, които взема решението. Решението може да се обжалва по реда на чл.19 от този Устав.

Чл.22. Решение за прилагане на партийно въздействие или наказание, в т.ч. изключване на член на изборен партиен орган или на лице на изборна длъжност в държавен орган или орган на местното самоуправление се взема от съответния или по-високостоящ партиен орган.

Чл.23. Партийното членство може да бъде прекратено по желание на партиен член, по решение на партиен клуб или партиен орган в следните случаи:


1. По собствено желание, заявено писмено пред партийния клуб или пред Общинския партиен съвет;


2. При отпадане поради неучастие в работата на партията и неплащане на членския внос, без уважителни причини, в продължение на повече от 6 / шест месеца/;


3. При изключване от партията по реда на чл.20 и чл.21 от този устав;


4. При смърт.

Чл.24. Лицата, чието членство в партията е било прекратено по реда на чл. 22, т.1,2 могат да го възстановят при отпадане на причините, довели до прекратяването въз основа на писмено заявление от възстановявания. Лицата, чието членство е било прекратено по реда на чл. 22, т.3, могат да кандидатстват отново за приемане най-рано 6 месеца след влязлото в сила решение.

СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 25. Организационни структурни звена на БДЦ са:


1. Териториални партийни клубове:
Обединяват членовете на партията на територията на дадено населено място (квартал или район на населено място).


2. Регионални партийни организации и органи:


а/ общински организации, общински съвети, общински контролни комисии;


б/ районни организации, районни съвети, районни контролни комисии (в градовете с районна административна структура).


3. Областен координатор.


4. Национални партийни органи
а/ Конгрес
б/ Национален партиен съвет
в/ Национален изпълнителен комитет
г/ Национална контролна комисия

Основни организационни структури

Чл.26. Основна организационна структура на БДЦ е териториалният партиен клуб. Той се създава по инициатива на членове на партията или на по-високостоящ партиен орган. Учредява се най-малко от трима партийни членове.


Териториалният партиен клуб:
1. обсъжда и определя линията на поведение и дейност на територията си и участва в осъществяването на политиката на партията;


2. обсъжда и предлага кандидати за органите на държавната власт и на местното самоуправление и провежда предизборната кампания на партията на територията си;


3. подпомага дейността на общинските съветници и на народните представители, избрани от листата на партията;


4. поддържа целесъобразни взаимоотношения с други организации и структури на гражданското общество;


5. събира установения членски внос и се грижи за финансовото и материалното осигуряване на дейността си. В своята дейност партийните клубове се ръководят от собствените си решения и решенията на висшестоящите органи.

Чл.27. Ръководен орган на териториалния партиен клуб е събранието на клуба, което се свиква по своя инициатива или по решение на висшестоящите партийни органи. Клубното събрание избира председател и секретар на клуба, които организират изпълнението на партийните решения и на текущата дейност. Отчетно или отчетно-изборно събрание на клуба се провежда веднъж годишно, а така също до един месец след провеждане на избори за държавни органи или органи на местното самоуправление. Всяко събрание на клуба може да прави персонални промени на изборните длъжности.

Общински (районни) организации на БДЦ

Чл.28. На територията на община се формира Общинска партийна организация. На територията на една община може да се изгражда само една Общинска организация на БДЦ. В градовете с районно деление се изграждат районни партийни организации със статут на Общински партийни организации.

Чл.29. Висш орган на Общинската партийна организация на БДЦ е конференцията. Тя се свиква от Общинския партиен съвет или по инициатива на повече от една трета от партийните клубове на територията на общината, или от Националния партиен съвет. Редовна отчетно-изборна партийна конференция се провежда веднъж на четири години. При провеждане на изборни кампании може да се свика извънредна конференция по решение на общинския партиен съвет. Решението за свикване на общинска конференция се взима най-малко един месец преди провеждането, като в решението задължително се формулира дневният ред.

Чл.30. Участници в Общинската конференция са:


1. Всички членове на партията от съответната община, ако има условия и реални възможности за организиране и нормално провеждане на конференцията


2. При невъзможност от прилагане изискванията на предходната точка 1 участници в общинската партийна конференция са : членовете на Общинския партиен съвет и общинската контролна комисия; председателите на териториалните клубове на територията на общината; лицата на изборни длъжности в органите на местно самоуправление на територията на общината, избрани с листата на партията или официално подкрепени от партията; делегати, избрани от териториалните партийни клубове по норма на представителство, определена с решение на Общинския партиен съвет.


3. Гости – без право на глас при вземане на решения, но с право да бъдат избирани в общинските партийни органи, ако са членове на партията. За редовна се счита общинска конференция, на която присъстват повече от половината от числения състав на участниците.

Чл.31. Основни функции и правомощия на общинската конференция:


1. определя основните насоки за работата на организацията, формира политиката на организацията на територията на общината;


2. утвърждава платформата, линията на поведение, избор на коалиционни партньори на общинско равнище и организацията на изборните кампании за органи на местно самоуправление;


3. определя кандидатите за изборни длъжности в органите на местната власт и прави предложения за кандидати за изборни длъжности на национално ниво;


4. приема отчети за работата на общинските партийни органи и дава оценка за работата им;


5. избира председател, заместник-председател, секретар и членове на Общински партиен съвет, председател, секретар и членове на Общиска контролна комисия;

Чл.32. Общинският партиен съвет е в състав от 5 до 15 души. Той се избира с обикновено мнозинство повече от 50% от присъстващите на Общинската конференция и явно гласуване, освен ако Общинската конференция не вземе специално решение за тайно гласуване или друго мнозинство.

Чл.33. Общинската контролна комисия е в състав от 3 до 5 души. Тя се избира с явно гласуване и обикновено мнозинство повече от 50% от присъстващите на общинската конференция.

Чл.34. Предложението за числеността на даден изборен орган и за персонални кандидатури се прави от комисия по предложенията за кандидати за изборни органи, избрана от конференцията.

Чл.35. На своето първо заседание Общинският партиен съвет избира Изпълнителен комитет. Численият състав на изпълнителния комитет се определя от Общинския съвет. Изпълнителният комитет извършва оперативната работа на Общинския партиен съвет. Председателят на Общинския партиен съвет по право е председател на Изпълнителния комитет. Той представлява Общинския партиен съвет пред други институции и отрганизации. За редовно заседание на Общинския съвет се счита заседание, на което присъстват повече от половината от числения му състав. Заседания на Общинския съвет се провеждат най- малко два пъти годишно. Заседание на Общинския съвет се свиква от Изпълнителния комитет или по искане най-малко на една трета от членовете му, както и по искане най-малко на една трета от партийните клубове на територията на общината

Чл.36. Основни функции и правомощия на общинския партиен съвет:


1. осъществява политиката, формулирана от националните партийни органи;


2. изпълнява решенията и следва политическата линия, определена от Общинската партийна конференция;


3. ръководи и координира дейността на териториалните клубове на територията на общината, инициира създаване на нови клубове и условия за дейността им;


4. организира и осъществява предизборните кампания на партията на територията на общината, води на политически отчет и извършва политически контрол спрямо лицата, избрани на изборни длъжности с листата на партията. По време на предизборна кампания изпълнява функциите на предизборен щаб;


5. по указание или след съгласуване с/на по горестоящите партийни органи осъществява коалиционно или политическо сътрудничество с органи на други политически формации на територията на общината;


6. изгражда тесни връзки и взаимоотношения със структури на гражданското общество, с които има идентични или близки обществени интереси;


7. стопанисва партийно имущество и финансови средства;


8. прави промени в състава на Изпълнителния комитет, в т.ч. при подаване на оставка или по друга причина на отпадане на член на Изпълнителния комитет;


9. ежегодно приема бюджет на Общинския съвет.

Чл.37. Общинската контролна комисия следи за спазване на изискванията на Устава на партията и за изпълнение на решенията на Общинската конференция и на Общинския съвет. Тя контролира правилното водене на организационната и материално-финансовата отчетност на Общинския съвет. При констатирани нарушения прави предложение до съответен партиен орган за търсене на отговорност от лицата, допуснали грешки и нарушения.

Чл.38. В градовете с районна административна структура се изграждат районни партийни организации и се формират районни партийни съвети и районни контролни комисии. Тяхното устройство и дейност се извърша по правилата за устройството и дейността на Общинска партийна организация и се регламентира от чл. 27 до чл.36 на този устав.

.

Чл.39 (1)Областният координатор:


1. Представлява ПП БДЦ на територията на областта;


2. Поддържа регистър на членовете в областта;


3. Организира и ръководи изпълнението на решенията на областната организация и националните партийни органи;


4. Координира и подпомага дейността на общинските организации;


5. Изпълнява и други функции, възложени му от Националния изпълнителен комитет.

(2) Областният координатор се избира с решение на Националния изпълнителен комитет.

Чл.40. Национални органи на БДЦ са:
1. Конгрес
2. Национален партиен съвет
3. Национален изпълнителен комитет
4. Национална контролна комисия

Чл.41. Върховен орган на БДЦ е конгресът. Конгрес се свиква от Националния партиен съвет най-малко веднъж на четири години. По искане най-малко на половината от членовете на Националния партиен съвет или по искане най-малко на една трета от общинските партийни съвети или по искане на най-малко една втора от Националния изпълнителен комитет Националният партиен съвет е длъжен да свика извънреден конгрес. Датата, мястото и предложението за дневен ред на конгреса се обявяват един месец по - рано чрез съобщения в един или повече национални ежедневници и в интернет страницата на ПП БДЦ. Основните материали по дневния ред се предоставят на участниците предварително.

Чл.42. Съставът на участниците в работата на конгреса се определя както следва:


1.Делегати на конгреса по право са: членовете на Националния партиен съвет, на Националния изпълнителен комитет, на Националната контролна комисия, народните представители, избрани с листата на БДЦ, лицата, които заемат публични държавни длъжности, за които са посочени от БДЦ, общински кметове и председателите на общински съвети, избрани с листата на БДЦ;


2.Делегати, избрани от общинските партийни организации по норма на представителност, определена от Националния партиен съвет и утвърдени с решение на НИК;


3.Гости без право на глас при вземане на решения, по списък, съставен от Националния изпълнителен комитет.

Чл.43. Конгресът е уставно редовен, ако на него присъстват повече от половината от делегатите му. Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите участници. Ако конгресът счете за целесъобразно може да реши по определени въпроси да се проведе тайно гласуване или гласуване с друго мнозинство.

Чл.44. Конгресът има основни функции и правомощия, както следва:


1. Приема, изменя и допълва Програмата и Устава на партията;


2. Определя партийната стратегия и очертава линията на поведение на партията през предстоящ период или по повод предстоящо събитие от национално значение;


3. Приема насоки за дейността на членовете на партията на изборни и публични длъжности в органите на държавната власт и местното самоуправление, както и за предизборна дейност на партията;


4. Избира председателя и членовете на Националната контролна комисия;

5. Избира Националния партиен съвет.


6. Обсъжда отчетите на националните органи на партията за дейността им през отчетния период и взема решения по тях;


7. Решава въпросите за преименуване на партията, прекратяване на партията, сливане и вливане с/в други партии.

Чл.45. Националният партиен съвет на партията е висш орган на партията между два последователни конгреса. Численият му състав се определя от Конгреса. Той е съставен от:


1. Председателя /съпредседателите/, заместник- председателите и секретарят /ите на партията;


2. Членовете на партията на изборни държавни длъжности, в т.ч. народни представители;

3. Членовете на Националния изпълнителен комитет.


4. Членове на партията, избрани от конгреса.

Чл.46. Основни функции и правомощия на Националния партиен съвет:


1. Организира изпълнението на решенията на конгреса;


2. Изработва и утвърждава реализирането на предизборните платформи на партията;


3. Утвърждава критерии за издигане кандидатурите за народни представители и другите изборни държавни постове и длъжности;


4. Изработва вътрешно партийната нормативна уредба;


5. Координира и подпомага дейността на общинските партийни съвети;


6. Определя насоките на международната дейност на партията.

7.Избира председател /съпредседатели/ на партията и заместник-председателите на партията.

8. Избира Националния изпълнителен комитет на партията;


9. Определя размера, реда и начинът на събиране, отчитане и разпределяне на членския внос.

Чл.47 Националният партиен съвет се свиква на заседание от председателя /съпредседателите/ на партията най-малко веднъж годишно. Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство. Извънредно заседание може да се свика и по искане на Националния изпълнителен комитет. Решенията на Националния съвет са задължителни за всички членове, органи и организации на партията.

Чл.48. Председателят на партията /съпредседателите/, а по негово /тяхно/ пълномощие някой от заместник-председателите или секретарите, представлява Националния съвет в отношенията с държавни органи и органи на местно самоуправление, с други политически формации, със структури на гражданското общество, в международната дейност на партията.

Чл.49. Националният изпълнителен комитет е работен орган на Националния партиен съвет. Той се избира по предложение на председателя /съпредседателите/ и заместник-председателите на партията от състава на Националния партиен съвет. По предложение на председателя /съпредседателите/ задълженията и отговорностите на Националния изпълнителен комитет се разпределят между членовете му. Председателят /съпредседателите/ на партията по право е /са/ председател /съпредседатели/ на Националния партиен съвет и на Националния изпълнителен комитет.

Чл.50. Националният изпълнителен комитет:


1. Организира изпълнението на решенията на Националния партиен съвет;


2. Ръководи дейността на административния и на експертния персонал на партията;


3. Приема решения по въпроси, свързани с обичайната дейност на партията;


4. Координира дейността на общинските партийни съвети при провеждане на мероприятия и кампании от национално значение, в т.ч. предизборните кампании;


5. Отговаря за финансовото и материално осигуряване на дейността на партията и за партийнотоимущество;


6. Подготвя и организира провеждането на заседанията на Националния партиен съвет;


7. Осъществява оперативно взаимодействие с външни органи и организации;


8. Взема решение за участие на ПП БДЦ в парламентарни, президентски, местни избори и за избори за членове на Европейския парламент от Република България и утвърждава листите за участие в изборите;

9 Избира организационен/ни секретар/и на партията и определя правата и задълженията му /им.


10. Определя предизборната стратегия на ПП БДЦ;


11.Приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;


12. Избира и освобождава областните координатори на партията;


13.Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията;


14. Организира набирането на средства от членски внос, дарения и други разрешени от закона източници и тяхното разходване;


15. Избира лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, посочени в чл. 30 от ЗПП;


16 .Приема решения за осъществяване на съвместна дейност с неправителствени организации;

Чл.51. Националният изпълнителен комитет може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му, като приема решенията си с обикновено мнозинство, доколкото не е предвидено друго в настоящия Устав или закон.

Чл.52. Националната контролна комисия на партията:


1. Следи за спазване на изискванията на устава на партията;


2. Проверява финансовата и организационната отчетност на националните партийни органи;


3. Оказва методическа помощ на общинските контролни комисии;


4. Упражнява текущ и окончателен финансов контрол върху изпълнението на бюджета, финансовото осигуряване на дейността на партията от гледна точка на устава и на действащото законодателство;


5. Контролира придобиването и стопанисването на партийното имущество;


6. Разглежда сигнали и жалби на членове на партията, на партийни органи и организации, а така също сигнали и жалби от страна на граждани по отношение на действия на органи и членове на партията.

Чл.53. Националната контролна комисия на партията, в срок до един месец след избора си от Конгреса, изработва и приема Правилник за структурата си и организацията на оперативната си дейност. Решенията й се вземат с обикновено мнозинство от броя на членовете й.

Чл.54. Финансовата и материална издръжка на Националната контролна комисия на партията се планира като част от бюджета на Националния партиен съвет.

Чл.55. Дейността на партийните органи се извършва с помощта на административен и експертен персонал, подбран за всеки конкретен партиен орган в зависимост от изпълняваните функции и задачи. За целта Националният партиен съвет, в срок до три месеца от провеждане на конгреса, приема Правилник за подбор, структуриране, управление и издръжка на административния и експертния състав на партията. Трудовите правоотношения с подбраните за целта лица се уреждат съгласно изискванията на трудовото законодателство.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

Чл.56 . Източници на средства за финансиране на дейността на БДЦ са членският внос и други източници, посочени в Закона за политическите партии.

Чл.57. Всеки член на партията е длъжен да плаща членски внос. Размерът на членския внос се определя с решение на НПС на партията. Събирането, превеждането и отчитането на членския внос се извършва на основа на инструкция на Националния партиен съвет, която се приема до един месец от провеждане на конгреса. Членският внос се събира чрез териториалните партийни клубове и Общински партийни съвети.

Чл.58. Източници на финансови средства на основата на допълнителни доброволни вноски, дарения и завещания, субсидии от бюджета и всички други разрешени от Закона за политическите партии начини се събират, заприходяват, разпределят, разходват и отчитат на основа на Инструкция на Националния партиен съвет, която се приема до три месеца от провеждане на конгреса. Не се приемат средства под каквато и да е форма от анонимни източници.

Чл.59. Имуществото на партията се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество и други права, регламентирани в закона.

Чл.60. Ежегодно, в съответствие със Закона политическите партии, се съставя отчет за приходите и разходите и се представя в Сметната палата.

ИНФОРМАЦИОННА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.

Чл.61. За осъществяване на своите цели и изпълнение на своите задачи БДЦ извършва информационна, пропагандна и издателска дейност. Ежегодно, в зависимост от актуалните потребности, Националният партиен съвет приема Програма за информационната и издателскаа дейност на партията през календарната година.

ОТНОШЕНИЯ НА БДЦ СЪС СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Чл. 62. БДЦ подкрепя политически и морално дейността на структурите на българското гражданско общество, насочени към изграждане на демократични, справедливи и хуманни обществени отношения и към постигане на икономически и социален просперитет на Република България.

Чл.63. Партията поддържа с неправителствените и неполитическите организации (работодателски, синдикални, младежки, женски, екологични, професионално съсловни, културно просветни и други аналогични) равноправни отношения, при категорично зачитане на тяхната организационна независимост и ценностна система. Партията публично подкрепя провеждана от тях дейност, инициативи и мероприятия, които по отношение на поставените цели са близки до целите, заложени в Програмата и документите на ПП БДЦ.

ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.64. Промяна на името на БДЦ може да се прави само с решение на конгрес на партията.

Чл.65. В случай на сливане, разделяне, вливане или саморазпускане, БДЦ се прекратява с решение на конгрес на партията, взето с мнозинство, по-голямо от две трети от списъчния състав на участниците в конгреса и при спазване на условията, предвидени в Закона за политическите партии.

Чл.66. Националният партиен съвет в периода между два конгреса може да взема решение за изграждане на нови структури, ако в този период има качествени изменения на законодателството, засягащо административно-териториалното деление на страната.

Настоящият устав е приетна 22.03.2015 г.

MysneakersNike Air Max 270

Моето мнение

Г-жо Ковачка, поздравления за участието ви при Беновска! Напълно сте права за лобизма при промените в здравната реформа, за лекарствената политика и приватизацията! Бяхте много ясна. Пожелавам ви успех и за инициативата за намаляване на трансмазнините в продуктите, които консумираме. Наистина, нека в тази борба да сме от първите! А за мен Владо Зарев е не само много успешен като писател, но той е невероятен родолюбец, истински българин ! Изборът на неговата книга беше страхотно попадение!
20 Юли 2015
Елена, София
Браво г-н Кенов! Прекрасна идея за стимулиране на тридетния модел в България:) Аз имам и още няколко добри идеи: Първо - родителите с образователна степен по- висока от Средно образование да се подпомагат допълнително, защото е важно хората които един ден ще пълнят хазната с труда си, да бъдат подпомогнати когато имат нужда! Стига сме хранили циганите! Второ - специално за София и др. Големи градове, когато детето отива на детска градина да се искат документи доказващи, че и двамата родители работят! Защото когато аз чаках да приемат детето ми в ясла и да се върна на работа, нямаше места, градината беше пълна с децата на майки които по цял ден си пиеха кафето...
18 Юни 2015
Нина, Чавдар
От вчера имате местна структура на БДЦ в Етрополе, хората говорят, че сте сериозна хора. Ще ви запозная само с част от най-наболелите ни проблеми - изключително лошата пътна мрежа в общината, високите цените на лекарствата и липсата за перспективи за развитие на региона. Ще очакваме тук хората някакви идеи и предложения за нашия район.
02 Юли 2015
Непознат избирател, Етрополе
Здравейте, пиша ви от Троян и понеже вече обикаляте страната, искам да знам, кога ще посетите и нашия район, най-вече хората се вълнуват дали Росен Петров ще посещава през кампанията нашия град?
27 Август 2015
Попов, Троян
БДЦ браво за избора ви на кандидат кмет на Бобов дол. Тажи Величкова много обещава, но и прави. Вече имаме нова линейка и екип за нея. Сега имаме думата на Величкова, че ще заработи скоро и денонощна аптека. Дано успеете на изборите БДЦ.
20 Октомври 2015
Кирова, Бобов дол
Кенов беше единственият народен представител, който повдигна проблема с изграждането на заграждения от частни арендатори и незаконното улавяне на дивеч с капани, и пускането му за масово избиване в тези ограждения. Аз съм ловец откак се помня и досега не съм чул друг депутат да е обърнал внимание на нашите проблеми. Благодаря и наслука!
06 Юли 2015
Ловецът Митко, Елин Пелин
Кенов, вие сте избран от нашия район, помогнетеда се справим с обгазяването на града ни!!! Сред хората се говори, че сте поел ангажимент, дано да доведете нещата докрай!
10 Юли 2015
Петров, Карнобат
Партия БДЦ се роди в неделя, когато на своя трети конгрес ЛИДЕР се преименува на "Български демократичен център". Към нея се присъединиха и отцепниците от "България без цензура. Съпредседателят на БДЦ Красимира Ковачка, уточни, че се запазва коалицията от парламентарните избори и БДЦ ще се яви на местния вот задно с "Гергьовден", ССД, БДС и ЗНС на Румен Йончев. Коалиционният съвет щял да реши дали ще имат свой кандидат в София или ще подкрепят кандидата на друга партия. Разчитаме на професионализма и усилията ви за промяна!
28 Юни 2015
Биляна, Пловдив
Разочаровани сме от слабото участие на партията на тези избори в нашата община. Кой ще защити нашите интереси? Къде е БДЦ в Пловдив?
23 Септември 2015
Кузманова, Пловдив
Добре съгласен съм със данъците, трябва да се плащат, но с такива малки заплати как да стане? Вие можете ли да преживявате с 500 лева на месец и да дадете бъдеще на децата си? България не е европейска държава, навсякъде в Европа най-малката часова ставка започва от 8 евро. Ще гласуваме за вас с надеждата, че не сте като другите мошеници. Поне във Перник досега като Лидер сте помагали много, дано и като БДЦ да е така. Успех на изборите.
06 Август 2015
Член на партията, Перник